Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn -…

Đổi mới doanh nghiệp

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp…

HOẠT ĐỘNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, sáng ngày 18/5/2018, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tại Hội trường trụ sở công ty. Tham dự Đại hội có 52 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm…