Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpTài liệu ĐHCĐTài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

hop-dhdcd

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Căn cứ quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Quyết định :

  • Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018  Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

– Chi tiết thời gian và địa điểm cụ thể và các tài liệu liên quan được đính kèm dưới bài viết .

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa năm 2018.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông chi tiết mời quý vị tải theo địa chỉ sau :

Biên Bản DHCD thường niên 2018

Nghị quyết DHCD Năm 2018